គោលការន៍ការពារ ឯកសិទ្ធិ

15/12/2018 13:29
គោលការន៍ការពារ ឯកសិទ្ធិ:

១.ទិដ្ឋភាពទូទៅ:

- ចំពោះ wing.clubយើងខ្ញុំគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការការពារ ព័ត៌មានយោងតាមបទបញ្ជាស្ដីពីការការពារព័ត៏មានឯកជននៃច្បាប់វៀតណាមនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការគោរពឯសិទ្ធិនិង ការយកចិត្តទុកដាក់ទលើអ្នកប្រើទាំងអស់។

- គោលការណ៍ឯកសិទ្ធិនេះពន្យល់ដល់អ្នកប្រើ អំពីរបៀបដែលយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់និងរៀបចំទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្ត អ្នកប្រើផ្ដល់ជូនមកឲ្យយើងខ្ញុំ ដើម្បីអ្នកប្រើមានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ នៅពេលផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ណាមួយ របស់ខ្លួន។

- ដោយការប្រើសេវាកម្មនៅលើ wing.club. > (ការចូលដំណើរការនិងការចុះឈ្មោះគណនីដោយជោគជ័យ) អ្នកបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលនិងចូលប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបានពិពណ៌នា។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របក្នុងការទទួលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងគោលការណ៍នេះទេ សូមកុំប្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ (រួមបញ្ចូលទាំងកម្មវិធីនិងទំព័រ wing.club)។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកសិទ្ធិ យើងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរនោះ។ យើងខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍របស់យើងនៅពេលណាក៏បាន។ ២. ពេលដែល wing.club នឹងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន:

ក.ពេល ចុះឈ្មោះសម្រាប់សេវាកម្ម។

ខ. ធ្វើ ប្រតិបត្តិការជួញដូរនិងធ្វើអន្តរកម្មតាមបណ្ដាញ។

គ. ក្នុងអំឡុងពេលប្រកួត។

នេះជាករណីទូទៅមួយចំនួនដែល wing.club ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកប្រើដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីករណីប្រមូលព័ត៌មានអ្នកប្រើទាំងមូល។

៣. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែល wing.club អាចប្រមូលបានរួមមាន

ក. អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល

ខ. ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

គ. លេខទូរស័ព្ទ

ឃ. ភេទ

ង. ទិន្នន័យផ្សំសារុបរបស់អ្នកប្រើដែលប្រើនៅលើ wing.club

៤. wing.club ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ក. ការវិភាគទិន្នន័យ គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការនិង កែលម្អសេវាកម្មដើម្បីបម្រើឱ្យអ្នកប្រើបានល្អបំផុត

ខ. ឆ្លើយតប, ដោះស្រាយសំណើរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់កំហុសឬភាពមិនស៊ីចង្វាក់។

គ. ដើម្បីរៀបចំការថែរក្សាអតិថិជនតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទប្រកបដោយភាពងាយស្រួល

៥.រក្សាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើ

wing.club អនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពជាច្រើនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើប្រព័ន្ធ wing.club. > ។ ទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងបណ្តាញសម្ងាត់ហើយមានតែបុគ្គលិកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលដំណើរការប្រព័ន្ធទាំងឡាយរបស់យើងបាន ។ យើងនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិឯកជននិង / ឬច្បាប់ដែលអនុវត្តជាធរមាន។ អាជ្ញាប័ណ្ណ:

<កម្មវត្ថុនៃអាជ្ញាប័ណ្ណ>